ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

จังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้มีรายได้โดยปลูกพืชผักปลอดสารพิษในช่วงหน้าแล้งมีตลาดรองรับที่ถาวรสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน

จังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้มีรายได้โดยปลูกพืชผักปลอดสารพิษในช่วงหน้าแล้งมีตลาดรองรับที่ถาวรสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอละหานทราย ซึ่งเป็นตลาดสินค้าชุมชนตามแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน ให้เกษตรกรและประชาชน ผู้ผลิตและผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอละหานทรายและใกล้เคียงและตามพื้นที่แนวชายแดนไทย กัมพูชา ได้มีรายได้ลดปัญหาความเดือดร้อนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ตลาดประชารัฐเพื่อชุน_3224

 

ตลาดประชารัฐเพื่อชุน_8845ตลาดประชารัฐเพื่อชุน_712ตลาดประชารัฐเพื่อชุน_270รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนเป็นช่องทางโอกาสพบกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่และประชาชนผู้บริโภค โดยเน้นการนำพืชผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ชาวบ้านผลิตได้เอง นำมาจำหน่าย เป็นการลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง

ด้านนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอละหานทราย กล่าวว่า พื้นที่อำเภอละหานทรายเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย กัมพูชา มีแหล่งน้ำที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแห่ง เกษตรกรจำนวนมากสามารถผลิตผักปลอดสารพิษได้จำนวนมาก แต่ยังขาดสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสม การเปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนทุกวันพุธของสัปดาห์ ที่อำเภอละหานทราย ช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนตามอําเภอแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี