รัฐอนุมัติงบเพิ่ม! 1.2 พันล้านบาท สู้ภัยแล้งบุรีรัมย์และอีก 31 จังหวัด

0 914
คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางจำนวน 1,226 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ.2562 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำฯ จะเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนให้ได้มากที่สุด โดยขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มความจุแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำและน้ำต้นทุนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ รวมถึงเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภัยแล้ง บุรีรัมย์
ภาพ : Manager Online

2. ให้การช่วยเหลือใน 32 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น

  • พื้นที่ประกาศภัยแล้งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (5 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราดและชลบุรี)
  • พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (13 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ มหาสารคาม เลย ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี)
  • พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน (2 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนมและประจวบคีรีขันธ์)
  • พื้นที่เกิดภัยแล้งซ้ำซากทำให้เกิดความต้องการแหล่งน้ำของชุมชนเพิ่มขึ้น (13 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย พะเยา แพร่ พิจิตร กาฬสินธุ์ บึงกาฬ หนองคาย เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ชุมพร ปัตตานีและสตูล)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภัยแล้ง บุรีรัมย์
ภาพ : แนวหน้า

สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมบูรณาการกับ 10 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบกรวบรวมแผนงานโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำฯ จำนวน 144 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้อีก 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตรมีครัวเรือนได้รับประโยชน์จากโครงการจำนวน 85,474 ครัวเรือน