บุรีรัมย์จัดงาน “สตรีบุรีรัมย์รวมใจ อนุรักษ์ พัฒนาต่อยอด เอกลักษณ์ผ้าถิ่นไทย” สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

0

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงาน “สตรีบุรีรัมย์รวมใจ อนุรักษ์ พัฒนาต่อยอด เอกลักษณ์ผ้าถิ่นไทย” สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้(06 ส.ค. 63) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงาน สตรีบุรีรัมย์รวมใจ อนุรักษ์ พัฒนา ต่อยอดเอกลักษณ์ผ้าถิ่นไทย ในโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่หอประชุมสวัสดีฮอล์ กม 8 ต.กลันทา อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดและอำเภอ ตลอดทั้งภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สตรีบุรีรัมย์ได้นำภูมิปัญญาผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่โดดเด่นไปสร้างมูลค่า พัฒนาต่อยอด ตลอดทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการรณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด หรือผ้าประจำถิ่น ในวันหรือโอกาสที่เหมาะสม มีสมาชิกองค์การด้านสตรีในระดับจังหวัด และอำเภอเข้าร่วมกว่า 300 คน

กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องเสน่ห์ผ้าไทยกับการพัฒนาออกแบบเชิงแฟชั่น การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น การมอบโล่และใบประกาศแม่ดีเด่นแห่งไทยและสตรีไทยดีเด่น การแสดงแบบผ้าเอกลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์และผ้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น การจัดแสดงและจำหน่ายผลติภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดคลินิกอาชีพเพิ่มมูลค่าด้วยการปักผ้า การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการเพิ่มช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพในยุค New Normal และจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าลายหางกระรอกคู่ ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรบุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2545 // ผ้าซิ่นตีนแดง ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวบุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2546 //และ ผ้าลายหางกระรอกคู่ตีนแดง ซึ่งเป็นผ้ารวมเอกลักษณ์ของทุกชาติพันธุ์ชาวบุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2556

นอกจากนี้ ยังมีผ้าประจำถิ่นหรือผ้าประจำอำเภอที่ได้รับการพัฒนาให้สวยงาม โดดเด่น และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้อย่างมากแก่ชาวบุรีรัมย์ เช่น ผ้าภูอัคนี อ.เฉลิมพระเกียรติ, ผ้าไหมมัดหมี่ อ.นาโพธิ์, ผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านตาลอง อ.สตึก, ผ้าลายผักกูด ผ้าบาราย อ.ประโคนชัย, ผ้าขิดลายช้างม้า อ.ห้วยราช, ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ลายต่างๆ ของทุกอำเภอ