บุรีรัมย์ แถลงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโควิด-19 พร้อมรับเปิดเรียน 1 กค.

0

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL เตรียมพร้อมรับเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

วันนี้ (22 พ.ค.) นายภุชงค์ ไชยชิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รวมกันแถลงข่าวถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ที่ห้องประชุมลี้ลอย ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศว่าจะมีการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ขึ้น โดยมีสารระสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการทั่วไปในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะกำหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จัดให้มีกิจกรรม กระบวนการ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการของรัฐบาลและจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือ เป็นต้น

2. การจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้บริบทความพร้อมของนักเรียนและสถานศึกษา ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก หรือมีห้องเรียนเพียงพอที่สามารถจัดให้มีนักเรียนในห้องได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือมีห้องเรียนไม่เพียงพอ จะต้องมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วจัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ไม่ได้มาเรียน โรงเรียนจะมีการดำเนินการใน 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสม คือ รับใบงานให้ไปทำเพื่อมาส่งในสัปดาห์ถัดไป, เรียนจากระบบการศึกษาทางไกลผ่าน ดิจิตัลทีวี(On-air) , เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์(Online) และเรียนพร้อมกับเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์

3. การจัดระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะมีการจัดให้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามขนาดของสถานศึกษา หรือระบบทางไกลผ่านดาวเทียม และให้มีการเรียนในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online

4. ส่วนการจัดระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะมีการจัดให้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ และให้มีการเรียนในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เพื่อให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้มีความมั่นใจว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บุตรหลานของท่าน ได้รับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานภายใต้มาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่รัฐบาลและคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ร่างขึ้นมานี้ จะได้นำเสนอให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาในโอกาสต่อไป

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งหมด 13 ราย เสียชีวิต 1 ราย และรักษาหายขาด 12 ราย ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกเลยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องมาจากการได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MO

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ / สยามรัฐ