บุรีรัมย์-ผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมกว่า 1,000 ราย ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

0

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 30 ราย สำหรับ อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ อำเภอพุทไธสง หนองกี่ และอำเภอลำปลายมาศ ตามลำดับ พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป