สทนช.เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 63

0

มีการประชุมผู้บริหาร เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง รวมถึงทบทวนแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ความก้าวหน้าการดำเนินการของโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน พิจารณาโครงการที่รวบรวมผ่านท้องถิ่นและลุ่มน้ำที่เป็นความต้องการของประชชนในพื้นที่ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการมายัง สทนช.ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ได้เตรียมเสนอ ครม.ปลายเดือนนี้

การให้ความช่วยเหลือ
การประปานครหลวง ยังคงแจกจ่ายน้ำประปาที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขาอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในคลองพระยาบันลือ 84 เครื่อง และคลองพระพิมล 18 เครื่อง รวม 102 เครื่อง เร่งระบายน้ำที่ผันจากแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยในการผลักดันลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
สำนักงานชลประทานที่ 9 แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ ต.หนองตีนจก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 744,000 ลิตรกรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 123 เครื่อง แจกจ่ายน้ำสะอาด 1.82 ล้านลิตร