กปภ.บุรีรัมย์แจงผลิตน้ำไม่พอใช้ ส่งรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆเพื่อยืดเวลารอรับน้ำที่เข้ามาเติมที่อ่าง

0

ปัจจุบัน​การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​บุรีรัมย์​ ได้ทำการก่อสร้างแพสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย​ อำกระสัง​ ส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด​ อำเภอเมือง​ ด้วยงบประมาณ​ก่อสร้าง 180 ล้านบาท เพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ยังยืน ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์​ได้ประสบ​กับปัญหา​ภัยแล้ง​ต่อเนื่องมา 2 ปี ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้​มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งอยู่ในความดูแลของโครงการ​ชลประทาน​จังหวัด​บุรีรัมย์​ ได้หมด หลังจากที่ได้สูบผันน้ำมาจากแหล่งข้างเคียง​จนมาเติมที่อ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งหมดแล้ว การ​ประ​ปาส่วน​ภูมิภาค​สาขา​บุรีรัมย์​มีกำลังผลิตน้ำได้ 48,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำทุกครัวเรือน แต่สภาพปัจจุบันการประปา​ส่วน​ภูมิภาค​ร่วมกับโครงการชลประทาน​บุรีรัมย์​ ได้สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย​อำเภอ​กระสัง​ ได้ประมาณ​ 20,000 ​ลบ.ม./วัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​บุรีรัมย์ จึงมีความ​จำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ เพื่อยืดเวลารอรับน้ำที่เข้ามาเติมที่อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้​มาก​ และอ่างเก็บน้ำห้ว​ยตลาด​ให้เพียงพอ​ ก็จะเพิ่มกำลัง​ผลิต​ได้เต็​มที่

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จะนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ แต่เนื่องจากรถบรรทุกน้ำมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแจกจ่ายได้ครบทุกหลังคาเรือน ดังนั้น เพื่อลดเวลาในการแจกจ่ายน้ำ จากการแจกจ่ายให้แต่ละบ้านทีละหลังๆ ขอแจกจ่ายให้เป็นชุมชนแทน โดยขอให้แต่ละชุมชนจัดหาถังสำรองน้ำส่วนกลางของชุมชนไว้ หรื่ออาจใช้ถังสำรองสาธารณะที่มีอยู่แล้วมาใช้เป็นถังสำรองน้ำส่วนกลางของชุมชน ( อาจเป็นของโรงเรียน หรือของวัด ก็ได้ ) โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จะนำน้ำไปเติมในถังสำรองส่วนกลางของชุมชน และให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนมารับน้ำจากถังสำรองส่วนกลางไปใช้อุปโภค -บริโภคต่อไป
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านให้ช่วยประสานงาน ให้ประชาชน-ผู้นำชุมชน แต่ละชุมชนได้รับทราบ และจัดหาหรือเตรียมถังน้ำสาธารณะของชุมชนไว้ให้เจ้าหน้าที่ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ที่นำรถออกไปเติมไว้ให้ต่อไป ซึ่งผู้ใช้น้ำสามารถ​แจ้งความประสงค์​ที่หน่วยงานราชการ​ท้องถิ่นเพื่อขอรับน้ำ โดยการประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​บุรีรัมย์​ไม่ได้คิดค่าน้ำ หากผู้ใช้น้ำมีรถยน​ต์ที่สามารถ​บรรทุก​ถังน้ำ ให้เข้ามารับน้ำที่โรงกรองน้ำแม่​ข่าย​ห้วยจรเข้​มาก​ได้  ทั้งนี้ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์