จีนพร้อมเปิดด่าน-สถานีรถไฟ นำเข้าผลไม้ไทยเพิ่ม พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโรค!

0

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้ ก.เกษตรฯ กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ ผ่านไปยังประเทศที่ ๓ ระหว่างไทย-จีน เปิดทางให้ผลไม้ไทยส่งออกไปจีนผ่านเส้นทางจากด่านมุกดาหารเข้าสู่จีนตอนใต้ บริเวณด่านโหย่วอวี้กว่าน เมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง (เส้นทาง R9) และกำหนดเส้นทางขนส่งผลไม้จากไทยไปจีนและจากจีนมาไทยผ่านด่านเชียงของและด่านโม่หาน มณฑลอยู่นาน (จีนตะวันตก) (เส้นทาง R3) รวมทั้งกำหนดมาตรการกักกันโรคเพิ่มเติม

ปัจจุบันไทยส่งออกผลไม้ไปจีนจำนวนมากขณะที่ด่านชายแดนจีนอนุญาตให้นำเข้าอย่างจำกัด ส่งผลให้เกิดปัญหารถติดสะสมหน้าด่านนำเข้า สร้างความเสียหายต่อคุณภาพและราคาของผลไม้ไทย ก.เกษตรฯ จึงเจรจาผลักดันให้จีนเปิดด่านนำเข้าผลไม้และเส้นทางในการขนส่งผลไม้จากไทยเพิ่มเติมและฝ่ายจีนเห็นชอบแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่

ขณะที่ผลไม้ไทยส่งออกไปจีนผ่านด่านโหย่วอี้กว่านมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก ๕๒,๐๐๕ ตัน มูลค่า ๑,๙๒๑ ล้านบาท ในปี ๕๙ เพิ่มขึ้นเป็น ๕๘๐,๗๖๔ ตัน มูลค่า ๒๘,๒๒๐ ล้านบาท ในปี ๖๒ คาดว่าจะลงนามหลังจากผ่านช่วงโควิด-19 แต่ขณะนี้ทางการจีนได้อนุโลมให้ไทยทำการขนส่งผลไม้ได้ตามข้อตกลงใหม่ไปก่อนแล้ว

อ่านข่าวเต็ม