พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ของนักศึกษาใหม่ ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

0

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.59 เวลา 19.45 น. ที่ บริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวย กล่าวราชสดุดีและมอบเข็ม เครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.59 เวลา 19.45 น. ที่ บริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวย กล่าวราชสดุดีและมอบเข็ม เครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559ราชภัฏ_1893ราชภัฏ_2703ราชภัฏ_3807ราชภัฏ_4119ราชภัฏ_4179ราชภัฏ_5373ราชภัฏ_5691ราชภัฏ_5725
ราชภัฏ_6006ราชภัฏ_7323ราชภัฏ_9105ราชภัฏ_9596ราชภัฏ_125ราชภัฏ_448ราชภัฏ_634ราชภัฏ_1255
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่ ที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ให้เกิดความภาคภูมิในสถาบัน รวมถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของนักศึกษาใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วม่วงเหลือง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 3,500 คน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน