ไทยครองอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวดีสุดจากพิษโควิด-19

0 270

Global COVID-19 Index (GCI) จัดอันดับประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน 82.27 คะแนน

ทั้งนี้ ประเทศที่อยู่ใน 5 อันดับแรกของโลกที่สามารถฟื้นตัวจากไวรัสโควิด-19 ได้ดีที่สุด ประจำวันนี้ (30 ก.ค.) ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ไทย

2. เกาหลีใต้

3. ลัตเวีย

4. มาเลเซีย

5. ไต้หวัน

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://covid19.pemandu.org/?fbclid=IwAR1TNScnX0xG7ub-P7qR3hpxtDqxZNf_ZN9aqdEY8uzKq1oER6rXf-lTGrU