เปิดรับสมัครสาวงามประกวด “นางสาวบุรีรัมย์”งานกาชาดมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 62

0

เรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัคร “นางสาวบุรีรัมย์”

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์การประกวด นางสาวบุรีรัมย์
“งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562”

1. กำหนดการประกวด
– รอบคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดบุรีรัมย์
– รอบตัดสิน วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลางงานกาชาด
2. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
3.1 เพศหญิง สถานะโสด ไม่ผ่านการสมรส
3.2 มีสัญชาติไทย และเกิดอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (โดยดูจากสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือเคยศึกษาหรือเคยทำงานอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.3 อายุ 18 – 24 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (4 มกราคม 2562)
3.4 ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.5 เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
3.6 ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
4. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด
4.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (ค่าสมัคร 1,000 บาท แจกเสื้อบุรีรัมย์เกมส์ 1 ตัว และชุดกีฬาใส่ประกวด ในรอบคัดเลือก 1 ชุด)
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
4.4 กรณีที่เคยศึกษาหรือทำงานอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แนบเอกสารหลักฐาน
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นของผู้เข้าประกวด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 1 จังหวัดบุรีรัมย์
5. ระยะเวลาการรับสมัคร
– เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. (รับผู้สมัคร จำนวน 50 คน เท่านั้น)

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี ข้อความ

Bru Local