4 ขั้นตอนกักตัว 14 วัน ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์

0

กรมท่าอากาศยานแจ้งผู้โดยสารเส้นทางบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ต้องกักตัว 14 วัน ตามประกาศจังหวัด 

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 32 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 5 ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการเดินทางผ่านท่าอากาศยานบุรีรัมย์ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

สรุปได้ว่า กรณีผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง โดยผ่านทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ทุกคน จะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรอง ดังต่อไปนี้ 

1.ลงทะเบียนในแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. ตามความเป็นจริง

2.เช็คอินแอปพลิเคชั่นหมอชนะ 

3.ผู้โดยสารทุกคนต้องถูกกักตัวในที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด 14 วัน โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัวและหากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง

4.กรณีผู้โดยสารที่ไม่ต้องการกักตัว จะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ด้วยวิธี Rapid Test ทันที ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองจำนวน 600 บาท ต่อคน หากผลการตรวจผ่านไม่ต้องเข้ารับการกักตัว 

โดยผู้โดยสารที่ต้องการเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนบัตรโดยสาร สามารถติดต่อกับสายการบินได้ที่ สายการบินนกแอร์ โทร 044-666721 สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร 044-634968 ซึ่งกรมท่าอากาศยานพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทุกแห่ง

กรุงเทพธุรกิจ