คนเครียดมีหนี้มาก จี้รัฐช่วยเหลือปรับโครงสร้าง-เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ

0 217

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีหนี้สินทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน เรื่อง ภาวะหนี้สินของคนไทย ณ วันนี้เมื่อถามถึงหนี้สินของประชาชน พบว่า ร้อยละ 46.52 ระบุ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล รองลงมา ร้อยละ 39.85 ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ฯลฯร้อยละ 30.79 ระบุ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

เมื่อถามถึงหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 1,248,847.03 บาท พบว่า ร้อยละ 48.18 ระบุ น้อยกว่า 500,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 22.85 ระบุ 1,000,000 – 2,999,999 บาทร้อยละ 15.26 ระบุ 3,000,000 บาทขึ้นไป

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าจะใช้หนี้ได้หมดหรือไม่ พบว่า ร้อยละ 71.11 ระบุ น่าจะใช้หนี้ได้ทั้งหมด รองลงมา ร้อยละ 15.20 ระบุ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.69 ระบุ ไม่น่าจะใช้หนี้ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความเครียดของประชาชน พบว่า ร้อยละ 38.15 ระบุ เครียดและวิตกกังวลปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 31.49 ระบุ เครียดและวิตกกังวลน้อย ร้อยละ22.74 ระบุ เครียดและวิตกกังวลมาก

นอกจากนี้พฤติกรรมของประชาชนหลังจากการมีภาระหนี้สิน พบว่า ร้อยละ 60.23 ระบุ วางแผนการใช้จ่ายรัดกุมมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 55.04 ระบุ ทำงานมากขึ้น หารายได้เสริมร้อยละ 40.25 ระบุ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการหนี้ ลดดอกเบี้ย

เมื่อถามถึงวิธีแก้ปัญหา พบว่า ร้อยละ 80.88 ระบุ แก้ด้วยตนเอง มีวินัย วางแผนการใช้จ่าย อดออม รองลงมา ร้อยละ 61.85 ระบุ รัฐปรับโครงสร้างหนี้ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 52.81 ระบุ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มรายได้ จ้างงานมากขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าใครจะช่วยเรื่องปัญหาหนี้สินได้ พบว่า ร้อยละ 89.23 ระบุ ตัวเอง ร้อยละ 46.33 ระบุ ครอบครัว คนใกล้ชิด ร้อยละ 36.70 ระบุ ธนาคาร