ไร่เพื่อนคุณ ผลิตและจําหน่ายพืชผัก ผลไม้ปลอดสาร#ประโคนชัย บุรีรัมย์

0 1,200

“ไร่เพื่อนคุณ” เกิดจากความตั้งใจที่อยากเห็นชุมชน ชาวบ้านรอบ ๆ พื้นที่ หันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อสุขภาพของทุกคน รวมถึงปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และเสียผลประโยชน์ให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยได้ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมงคล พ่อของสุระเทพ ทำให้สุระเทพซึมซับอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เด็ก และอยากที่จะต่อยอดในสิ่งที่พ่อทำ และหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สุระเทพตัดสินใจมาช่วยงานพ่ออย่างเต็มตัว โดยการนำความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และการตลาด มาช่วยพัฒนาสินค้าภายในไร่เพื่อนคุณให้เป็นที่รู้จัก และเกิดกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักการ “3 ปลอดภัย เอาชนะ 3 อย่าง” นั่นก็คือ คนงานต้องปลอดภัย สิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัย และผู้บริโภคต้องปลอดภัย และเอาชะนะ 3 อุปสรรค ดังนี้

– เอาชนะฤดูกาล ปลูกได้ทุกฤดู มีของขายทุกวัน
– เอาชนะยาฆ่าแมลง ไม่ใช้อย่างเด็ดขาด
– เอาชนะกลไกตลาด กำหนดผลผลิต กำหนดราคาขายได้เอง

ดังนั้น สินค้าจึงเป็นที่ยอมรับ ผู้รักสุขภาพ ตามห้างร้านทั่วไป รวมถึงสินค้าได้นําไปจําหน่ายที่ห้าง ไอคอนสยาม เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นอย่างดี

“ไร่เพื่อนคุณ” ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างมีแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อระบบการเกษตรปลอดภัย มีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ ใส่ใจในการใช้ดิน ใช้น้ำ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 

มาเดินห้างไอคอนสยาม มีเมล่อนของไร่เพื่อนคุณด้วย สนุกสุดๆครับ หนึ่งในความถาคถูมิใจ ชาวบุรีรัมยื

 

ไร่เพื่อนคุณ ผลิตและจำหน่ายพืชผักผลไม้ไร้สารพิษ
ที่ตั้ง 229 หมู่ 14 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
ริมทางหลวงแผ่นดินที่24 ประโคนชัย – นางรอง
แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีวันนี้ เริมจากชีวิตที่คลุกคลีกับเกษตรกรตั้งแต่เด็กจยเกษียณอายุราชการ พบเห็นปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องเสียเปรียบกับราคาพืชผลตกต่ำอันเนื่องมาจากกลไกตลาดของการทำเกษตรตามฤดูกาล ได้พบเห็นโรคภัยไข้เจ็บ ความทุข์ทรมานและความสูญเสียอันเกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคที่ตามมาอีกมากมาย

ถนน โชคชัย-เดชอุดม ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
อำเภอประโคนชัย 31140 โทร.081 769 2246