แบ่งปันโอกาสเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า กรมท่าอากาศยานรับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

0

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครครพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครต้องเป็นคนพิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี (คนพิการ) 3 ตำแหน่ง
    ปฏิบัติงานที่ : ขอนแก่น , บุรีรัมย์ , กระบี่
    วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและสาขาการเงินการธนาคารจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  2. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) (คนพิการ) 2 ตำแหน่ง
    ปฏิบัติงานที่ : นครพนม , ลำปาง
    วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ภายในวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กที่นี่