“เราชนะ” ห้ามซื้อทองเครื่องประดับ ร้านกองทุนหมู่บ้านสามล้อถีบร่วมได้

0

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขโครงการเราชนะเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขยายขอบเขตผู้ประกอบการร้านค้า บริการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้านธงฟ้าฯ ที่เป็นร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล ร้านค้าในโครงการ คนละครึ่ง ร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รวมถึงผู้ประกอบการบริการสัญชาติไทย สถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการประเภทบริการขนส่งสาธารณะสัญชาติไทย ต้องไม่ใช่นิติบุคคล เป็นรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI METER) รถตู้โดยสาร ประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ คือ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-31 มี.ค.2564 ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการรัฐ ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ผู้ที่ถูกดำเนินคดีในโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะเข้าร่วมไม่ได้

ส่วนผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ต้องไปลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทย ด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ช่วยเหลือภาระค่าครองชีพ จึงเห็นควรกำหนดไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะในการซื้อสินค้าอันมิใช่สินค้าจำเป็นเพื่อการดำรงชีพเพิ่มเติม ได้แก่สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี.

ขอขอบคุณขอมูลและรูปภาพจาก
www.thairath.co.th