เปิดคำสั่ง ผบ.ทบ. แบน “ลาซาด้า” ด่วนที่สุด ถ้าฝ่าฝืน ผบ.หน่วยต้องรับผิดชอบ

0 82

เปิดคำสั่ง ผบ.ทบ. แบน “ลาซาด้า” ด่วนที่สุด ห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใดๆ ของ ทบ. ใช้บริการ ถ้าฝ่าฝืน ผบ.หน่วยต้องรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ส่งถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพบกทั่วประเทศ อาทิ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ, สห.ทบ., จบ. สวพ.ทบ., สตน.ทบ., กช., สพ.ทบ., พบ., ขส.ทบ.พธ.ทบ., ยย.ทบ, กส.ทบ., สส., วศ.ทบ, ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ. นปอ, ศบบ, พล.ป, ขกท, ยศ.ทบ, นรด, รร.จปร, สก.ทบ, สธน.ทบ, ดย.ทบ, ศชบ.ทบ, สสน.บก.ทบ., สง.ปรมน.ทบ, กพ.ทบ. (กองธุรการฯ) สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปธ.คปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), (๒), เป็นต้น

โดยข้อความในหนังสือ ระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาด้านการตลาด (Content) ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในลักษณะที่เป็นการบ่อนทำลาย ซึ่งกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนไทยและลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ของแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (LAZADA)

ผบ.ทบ/ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของ ศปก.ทบ. เมื่อวันที่ 9 พ.ค.64 โดยไม่อนุญาตให้มีการส่งสินค้าจากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ในพื้นที่ บก.ทบ. และหน่วยทหารของ ทบ. รวมทั้งห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใดๆ ของ ทบ. ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำผิดต่อกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วย 2.ขอให้ นขต.ทบ. และหน่วยรอง รวมทั้งกิจการต่างๆ ของ ทบ. ยืดถือปฏิบัติตามข้อ 1 อย่างเคร่งครัด

ที่มา www.Kaosod.com