เช็กความพร้อมสนามบินบุรีรัมย์ รับ Moto GP 2020

0

การเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการการแข่งขัน Moto ท่าอากาศยานจัดทำแผนในการดำเนินการเรื่องระบบไฟฟ้าภายในท่าอากาศยาน ตรวจสอบให้มีความพร้อมใช้งานรวมถึงการเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง  การจัดสรรตารางเวลาบินให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับอากาศยานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาการจัดการแข่งขัน   

เบื้องต้น ได้รับการประสานจากการบินไทยสมายล์ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ และสายการบินอื่นๆ มีแผนในที่จะเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ การเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและนักแข่งโดยเฉพาะวันเดินทางกลับ การเพิ่มจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้เพียงพอ โดยการขอกำลังเสริมจากท่าอากาศยาน  เตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในลานจอดอากาศยาน เช่น รถบันได การใช้งาน Push back สิ่งอำนวยความสะดวกเสริมภายนอกอาคาร เช่น ห้องสุขาเคลื่อนที่  พัดลมไอเย็น การบริการเครื่องกดเงินอัตโนมัติ จุดบริการน้ำดื่ม และมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ( OTOP)  การจัดการแสดงศิลปะพื้นเมือง จากวัฒนธรรมจังหวัด นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ มาช่วยในการบริการผู้โดยสารต่างประเทศ  การให้บริการรถเช่า การติดตั้งป้ายต่างๆ ให้ชัดเจน รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ แก่ผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563-2565 กรมท่าอากาศยานได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ด้วยงบประมาณ 775 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก 600คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย(พ.ศ.2558-2565) ในการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ 

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีสายการบินภายในประเทศเปิดให้บริการจำนวน 2 สายการบิน ได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์  รวมวันละ 12 เที่ยวบิน (ไป- กลับ) เพื่อรองรับกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ในการนี้ อทย. ยังกำชับให้ท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ขานรับนโยบายนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์มาตรการเข้มเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ การติดต่อและอาการของผู้ติดเชื้อ รวมถึงมาตรการควบคุม คัดกรองผู้โดยสารโดยติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องแฮนด์เทลวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร ก่อนเข้าภายในท่าอากาศยานและวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โดยการสวมหน้ากากอนามัย และการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือแบบเจล การทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในทุกจุด อย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมกันเฝ้าระวังและเพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในความสะอาดและปลอดเชื้อโรคในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน