ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จับมือนานาชาติสานงานวัฒนธรรมฉลองพระชนมายุ 5รอบ สมเด็จพระเทพฯ

0

กิจกรรมในงานประกอบด้วย วันที่ 18 มกราคม งานเลี้ยงต้อนรับคณะนักแสดง กล่าวต้อนรับคณะนักแสดง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ – แลกเปลี่ยนของที่ระลึก – ชมการแสดงต้อนรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เนื่องจากพระองค์ท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย ทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเผยแพร่ทั้งในประเทศและในระดับสากล

อธิการบดี ม.ราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวว่า งานที่จัดมีขึ้นในบริเวณของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 นี้ โดยมีการตอบรับจากนานาประเทศที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ ในเบื้องต้นตอบรับมาแล้วกว่า 10 ประเทศ นอกจากนี้ในโอกาสที่เป็นสิริมงคล ในนามมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ วิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่น บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

“ในบริเวณกว่า 400 ไร่ของมหาวิทยาลัย เราจัดให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการแสดงออกผ่านงานศิลปะต่างแขนงต่างๆ และการออกร้านของกลุ่มแม่บ้าน ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ที่สำคัญเรามีการแสดงดนตรีเชิงวัฒนธรรมจากนักร้องที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศหลายท่าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศซึ่งตอบรับมาแล้วมากกว่า 10 ประเทศที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยทุกคนเข้าร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” อธิการบดี ม.ราชภัฏบุรีรัมย์กล่าว

กิจกรรมในงานประกอบด้วย วันที่ 18 มกราคม งานเลี้ยงต้อนรับคณะนักแสดง กล่าวต้อนรับคณะนักแสดง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ – แลกเปลี่ยนของที่ระลึก – ชมการแสดงต้อนรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 19 มกราคม 2558 สัมมนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน – เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ – ลานวัฒนธรรมวิถีคนอีสานใต้ ณ ลาน รปศ. ข้างอาคาร 6 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – การสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – ขบวนพาเหรด – พิธีเปิด The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary, 2nd April 2015 At Buriram Rajabhat Internation Conference and Cultural Festival (BRICC Festival) ณ เวทีกลางแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย พล.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์ – การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา – การแสดงจากประเทศ Cambodia, Russia, Philippines, Kirgizistan, Sri Lanka, Laos, Bangladesh, Indonesia, Turkish

วันที่ 20 มกราคม 2558 – รวมพลัง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยคณะครุศาสตร์ เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ – ลานวัฒนธรรมวิถีคนอีสานใต้ ณ ลาน รปศ.ข้างอาคาร 6 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – การสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่านเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – รายการม่วง เหลือง ประชันเพลง (รอบคัดเลือก – การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ประเทศ Sri Lanka, Russia, ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ประเทศ Laos, Turkish – การแสดงเพลงฉ่อย จำอวดหน้าม่าน โย่ง นง พวง

วันที่ 21 มกราคม 2558 – เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา – การสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่านเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – การแสดงจากโรงเรียนโคกเหล็ก, โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล 2 – รายการม่วง เหลือง ประชันเพลง ศิลปิน หนู มิเตอร์ – การแสดงจากประเทศ Kirgizistan, Philippines การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา – การแสดงจากประเทศ Bangladesh, Indonesia – การแสดงลิเก กุ้ง-สุธิราช วงศ์เทวัญ วันที่ 22 มกราคม 2558 Buriram Economic Development : Destination of Football and Motor Sport to ASEAN ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยคณะวิทยาการจัดการ การประกวด ASEAN Drama Contest & ASEAN Exhibition ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ – การวิจัยเกษตรจากสถานศึกษาสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 9 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร การแสดงนิทรรศการและงานเครื่องปั้นดินเผานานาชาติ ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – การแสดงจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์, โรงเรียนภัทรบพิตร – รายการม่วง เหลือง ประชันเพลง ศิลปิน สุนารี ราชสีมา -การแสดงโขนจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมการแสดงจากประเทศ Japan, Sri Lanka, Korea – เพลงฉ่อยคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2558 – National and international Research Conference 2015 (NIRC 2015) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 3, 7, 8, 9 โดยบัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานวิเทศสัมพันธ์, สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม – การแสดงนิทรรศการและงานเครื่องปั้นดินเผานานาชาติ ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแสดงโปงลางวงพนมรุ้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางการแสดงจากประเทศ Japan, Russia การแสดงเพลงทรงเครื่อง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง การแสดงจากประเทศ Korea การแสดงหุ่นคน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ – หมอลำ บานเย็น รากแก่น การแสดงวงโปงลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พิธีปิด สอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร.0-4461-1220, 08-5315-4142 htt://www.bru.ac.th.

คลิ๊กรายละเอียดตารางกิจกรรม

แหล่ง ไทยโพส