บุรีรัมย์ โมเดล ! ครึ่งปี 62 จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุดอันดับ 2 ของภูมิภาค คาดจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นช่วงโมโตจีพี

0

แม้ว่าเดือนมิถุนายนจะไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน 2.9 ล้านคน สร้างรายได้ 1.44 แสนล้านบาท และในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน 2562) มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 19.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 0.7 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.01 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.3 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และอินเดีย ตามลำดับ

อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวรายภูมิภาค ม.ค. – มิ.ย. 2562

ข้อมูลเบื้องต้น ครั้งที่ 1 (ข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

  • สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ

ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 76 ล้านคน-ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้ 0.54 ล้านล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น (+7.44%) รองลงมา บุรีรัมย์ (+5.69%) และจันทบุรี (+5.24%) ตามลำดับ

รายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวปี 2562

นับตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน 2562 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้ แก่ประเทศ และกระจายรายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวม 1.55 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้คาดการณ์แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวปี 2562 ดังนี้

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าในไตรมาส 3/2562 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 9.70 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06 จากช่วงเดียวกันของปีผ่านมา และคาดการณ์ว่า ปี 2562 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 40.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 จากปีผ่านมา และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2.13 ล้านล้านบาท2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าในปี 2562 จะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 3.38 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 9.5 แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.21 ล้านล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยว ในประเทศ 1.17 ล้านล้านบาท โดยเป็นการปรับลดจากเป้าหมายเดิม 20,000 ล้านบาท 3

ที่มา
http://www.newswit.com/life/2019-07-05/4dd60e98e8e66a7485f85a0cbd75aec6/