บุรีรัมย์ – รร.ลำปลายมาศ คว้าชนะเลิศระดับประเทศ บทความยอดเยี่ยม พลังงานทางเลือก

0

สยามรัฐ – ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “ทีม Light สาระ” นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกผลงานบทความยอดเยี่ยมจากทีมที่ส่ง 500 ทีม คัดเลือกรอบ 50 ทีม โดยมีทีมชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้าย ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN-Camp” โดยการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกล (Online) ในโครงการ “ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก” สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ทีม Light สาระ” 1 ใน 6 ทีมชนะเลิศ นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศนำทีมโดย นางสาวสุพิศ ริสา ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวภานุมาศ ดีพันธ์ นางสาวอรทัย แสงใส นางสาวตุลธร ชัยบุรัมย์ และนางสาวอินทิรา ยินดีชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6/12) โดยนักเรียนและครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรบทความยอดเยี่ยมระดับประเทศ และศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 4วัน 3 คืน (เปลี่ยนแปลงศึกษาในประเทศ 8วัน 7คืน เนื่องในสถานการณ์โควิด) โรงเรียนได้รับชุดการทดลองโรงเรียน ๆ ละ2 ชุด มูลค่า 400,000 บาท

ขอบคุณ สยามรัฐ