บุรีรัมย์ ชู ‘บ้านประดู่โมเดล’ ส่งเสริมปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งตามแนวทางศาสตร์พระราชา

0 795

 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการ “ประดู่โมเดล ศาสตร์พระราชาแก้จน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง พืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อสร้างรายได้ โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาแก้จน 1 งาน 1 แสน ให้แก่เกษตรกรจำนวน 250 คน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และสร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้า สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกร

ภายในงานมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรแข่งขันถอนถั่วลิสงแล้วนำมาล้างให้สะอาดภายในเวลา 10 นาที กลุ่มเกษตรกรใดถอนได้มากแล้วล้างเมล็ดถั่วลิสงสะอาดนำมาชั่งกิโลกรัมได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินถั่วลิสงใครกินได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

นายโสภณ กล่าวว่า การสร้างโมเดลแก้จนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ที่บ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  โดยใช้พื้นที่สาธารณะจำนวน 12 ไร่ จัดสรรแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรจำนวน 60 คนๆละ 186 ตารางเมตร ปลูกพืชตามโมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน มีระบบสูบน้ำ สามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลง และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งสร้างรายได้ เป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เหมาะสมที่จะปลูกในช่วงฤดูแล้ง และเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน

การปลูกถั่วลิสงเกษตรกรจะเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งเกษตรกร 1 คน ปลูกในพื้นที่ 186 ตารางเมตร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงฝักสดเฉลี่ย 100 กิโลกรัม เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตในรูปฝักสด ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นคนละ 4,000 บาท จากการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง

นอกจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงแล้ว โมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นๆ เช่น พืชผัก ไม้ผล เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน และเป็นการแก้ไขปัญหาความจน อย่างยั่งยืน ซึ่งหากเกษตรกร มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้นจะทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็น 10,000 บาทต่อครอบครัว