“บุรีรัมย์”ไข้เลือดออกระบาดหนัก ป่วยพุ่ง 1,429 ราย อันดับ 1 อ.พุทไธสง 217 ราย

0

4 ส.ค.63 – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 – 3 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา พบมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 1,429 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10 – 14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี และอายุ 15-24 ปี ส่วนอำเภอที่มียอดผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ อ.พุทไธสง 217 ราย, ประโคนชัย 160 ราย, หนองหงส์ 116 ราย, บ้านกรวด 113 ราย และ อ.นางรอง 111 ราย ตามลำดับ