บุรีรัมย์เดินหน้ากัญชา 6 ต้น ‘โนนมาลัยโมเดล’สร้างรายได้ในชุมชน

0

27 มิ.ย. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมความพร้อม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จำนวน 39 แห่ง เข้ารับฟังรายละเอียด ทั้งในด้านสถานที่ การเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมี ภญ.กนกพร ชนะค้า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการดำเนินงาน ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

โดยได้ชี้แจง ข้อสรุปการดำเนินงานว่า ให้วิสาหกิจชุมชนจัดทำข้อตกลงร่วมกับ รพ.สต. และจัดทำประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ ที่จะปลูกกัญชาฯ โดยมี ผอ.รพช. และสาธารณสุขอำเภอ ในแต่ละอำเภอ ให้การสนับสนุนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ฯ การสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ทั้งที่เป็นยาสำเร็จรูปที่ใช้ภายนอก และยาตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

พร้อมทั้ง พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อผลผลิตที่เป็นยาสำเร็จรูปจากโรงพยาบาลคูเมือง ตามที่หน่วยงานได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้พิจารณาจากปริมาณการใช้กัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่ ให้เหมาะสมกับจำนวนการปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ

อีกทั้ง สนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอ ทั้งจังหวัด และในเขตสุขภาพที่ 9 ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทยไปใช้ได้ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการใช้ยาของประชาชนมากขึ้น ส่วนในเรื่องประเด็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของวิสาหกิจชุมชนจะรับผิดชอบในการดำเนินการปลูก ตรวจคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ และค่าตรวจวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการปลูก ผลผลิตที่ได้
ในส่วนของช่อดอกทั้งหมด ใบและรากบางส่วน นำส่งให้ รพ.คูเมือง เพื่อผลิตยากัญชาทางการแพทย์ ในส่วนของ ใบ ราก ลำต้น ที่เหลือวิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนได้เองต่อไป