“บุรีรัมย์ปลอดโฟม”ประกาศเป็นเมือง Eco City หวังเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาด ไร้มลพิษ

0 356

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง จังหวัดบุรีรัมย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208 แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำร่องให้ตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปลอดโฟมและลดการใช้พลาสติก เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง จากสารปนเปื้อน สารอันตรายของอาหารภาชนะโฟม ลดมลพิษ ลดการทิ้งขยะที่ยากต่อการย่อยสลายและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนในระยาวภายใต้โครงการ Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม โดยมีประเด็นสำคัญในการดำเนินงาน เช่น ตลาดนัดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นตลาดปลอดโฟมภายในปี พ.ศ.2568 โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานหนุนเสริมตามบทบาทภารกิจ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์เลิกใช้โฟมในตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ การสาธิตจัดแสดงนิทรรศการการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง การแสดงผลงานจากวัสดุเหลือใช้

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208 แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยหลักในการทำนโยบาย Buriram Eco City “บุรีรัมย์ปลอดโฟม” โดยเริ่มจากตลาดในความรับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ ลด และ เลิกการใช้โฟม เนื่องจากโฟมกำจัดและย่อยสลายยาก โดยหันมาใช้วัสดุที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่นชานอ้อยที่มีการผลิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เองมีประชากรเพิ่มขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากมีใช้วัสดุธรรมชาติแทนโฟม ก็จะลดปัญหาขยะล้นเมือง นอกจากนั้นแล้วยังจะมีการขับเคลื่อนโครงการนี้ในทุกกิจกรรมของทุกภาคส่วนของจังหวัด ไม่ให้มีการใช้โฟม