บุรีรัมย์ปลดล็อก “คุ้มบ้านสาวเอ้-บ้านหนองไผ่” ยกเลิกประกาศพื้นที่ควบคุม

0

บุรีรัมย์ มีมติยกเลิกประกาศพื้นที่ควบคุมบริเวณคุ้มบ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ 6 โมงเย็น วานนี้ หลังเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่ำส่งตรวจ ผลเป็นลบ ส่วนบริเวณคุ้มบ้านโนนเต่าทอง หมู่ที่ 2 ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19 อยู่เช่นเดิม

วันนี้ (11 พ.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งที่ 12/2564 ลงวันที่ 10 พ.ค.2564 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุมบางส่วน ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 9/2564 ลงวันที่ 2 พ.ค.2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมบริเวณคุ้มบ้านโนนเต่าทอง และคุ้มบ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในขณะนั้น ซึ่งตรวจพบว่า มีบุคคลในพื้นที่บริเวณคุ้มบ้านโนนเต่าทอง และคุ้มบ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 ต.หินเหล็กไป อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 12 ราย และจำนวน 1 ราย ตามลำดับ เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่อีก 850 ราย จึงได้ดำเนินการส่งเข้าตรวจรักษาทางการแพทย์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุม นั้น

เนื่องจากในวันนี้ (10 พ.ค.2564) ผลจากการเฝ้าระวังและการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน สถานที่เดียวกัน กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2564 ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม ได้แก่ ผู้สัมผัสกับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกในหมู่บ้าน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ค.2564) ปรากฏว่า กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงบริเวณคุ้มบ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ทุกราย ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับได้มีการควบคุมโรคตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่โดยรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2564 จึงมีคำสั่งยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุมบางส่วนเฉพาะบริเวณคุ้มบ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ส่วนบริเวณพื้นที่อื่นของคำสั่งฉบับดังกล่าว ยังคงปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.2564 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป