จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์:เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

0

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์:เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความหลากหลาย มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์:เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท โดยร่วมมือกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้มีพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความหลากหลาย มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม และจะเป็นที่ดึงดูดใจของผู้บริโภค จึงประกาศรับสมัครเพิ่มเติมผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าที่ริเริ่มสร้างสรรค์โดยผลิตด้วยมือ ที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถยื่นความประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการจัดงานพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ได้ที่ สักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2557