บังคับใช้แล้ว !! พ.ร.ฎ.กำหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 22 จังหวัด

0 715

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศห้าม 22 จังหวัด จัดตั้งสถานบริการ มีผลตั้งแต่ 23 พ.ย. 2561 ส่วน 4 จังหวัด กาญจนบุรี ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู พระนครศรีอยุธยา อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

วันที่ 27พ.ย. 2561 ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 22 พ.ย. 2561 ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2561 สาระสำคัญคือ กำหนดเขตจังหวัด 22 จังหวัด เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ชุมพร นครนายก นนทบุรี น่าน ปทุมธานี ปัตตานี พะเยา พังงา พิจิตร เพชรบุรี ยโสธร ระนอง สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย อ่างทอง และ อุทัยธานี

ทั้งนี้ ได้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ คือ (1) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2545 และ(2) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และ จังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2545

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้มีการกำหนดให้ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

comments