ตากข้าวบนถนนผิดกฎหมาย! กรมทางหลวงบุรีรัมย์ ชี้อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น โทษ จำคุก ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

0 1,144

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา เป็นภาพที่เห็นจนชินตาที่มักจะมีการนำข้าวมากตากบนถนนทางหลวงตามชนบท และวางสิ่งกีดขวางต่างๆบนถนนโดยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ยานพาหนะได้

โดย แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้ออกมาโพสตืข้อความประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย พรบ.ทางหลวง เรื่องการวางกองสิ่งของบนทางหลวง เพื่อเป็นความรู้ให้กับประชาชน มีเนื้อหาดังนี้

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย พรบ.ทางหลวง เรื่องการวางกองสิ่งของบนทางหลวง มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้

ในกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวรื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจรื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ จำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีการตากข้าวบนทางหลวงชนบท ถือว่าเป็นการกองหรือวางสิ่งของกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ มีโทษตามบทกำหนดดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
แขวงทางหลวงชนบท บุรีรัมย์

comments