บุรีรัมย์-ยกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.9 บ้านหนองเครือ เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

0 693

จังหวัดบุรีรัมย์ ยกชุมชนต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 บ้านหนองเครือ เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปัจจุบันรับผู้ศึกษาดูงาน และนักท่องเที่ยวเดือนละกว่า 1,000 คน มีโฮมสเตย์พร้อมให้บริการกว่า 30 หลัง

เมื่อวีนที่ 19 ธ.ค.61 นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 9 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับ บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 9 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนสายยาวเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีสมาชิก 5 หมู่บ้าน ที่อยู่ถนนเส้นเดียวกันระยะทางยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ได้แก่ บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 บ้านโนนศิลา หมู่ 3 บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ 7 บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ 8 และบ้านหนองเครือ หมู่ 9 รวมตัวกันจัดตั้งฐานการเรียนรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ มากกว่า 20 ฐานตลอด 2 ข้างทาง เต็มไปด้วยเกษตรพอเพียงที่สืบทอดกันมาย่างยาวนาน ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งวิถีชีวิตและอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ มาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ อาทิ ให้ความรู้การทำกระถางซีเมนต์ และเพาะกล้าไม้ บ้านเสม็ดราษฎร์ สอนการทอผ้าไหมมัดหมี่ และการย้อมผ้าปลอดสารพิษ การสร้างบ้านดิน

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน สอนปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สอนการทำนาอินทรีย์ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 การปลูกผักอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งยังมีการจัดตั้งโฮมสเตย์มากกว่า 30 หลัง ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา หมู่บ้านแห่งนี้มีนักท่องเที่ยว และผู้เข้าไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวชมงานกิจกรรมใหญ่ๆของจังหวัด

ด้าน นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า จุดเด่นบ้านหนองเครือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาจากแถบจังหวัดยโสธรเกือบ 100 ปี เป็นชุมชนที่มีความยาวติดต่อกันหลายหมู่บ้าน ประมาณ 3.6 กิโลเมตร คนในหมู่บ้านมีความคิดที่จะทำให้หน้าบ้านสะอาดหน้ามอง มีโฮมสเตย์ 34 หลัง รับนักท่องเที่ยวในการจัดงานใหญ่ๆของจังหวัดมาแล้ว มีผ้าไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติ ไม่มีการตกสี

ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดประมาณ 5-6 คณะต่อเดือน จึงมีความพร้อมในด้านความปลอดภัย เรื่องอาหาร การต้อนรับที่ประทับใจ จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย์ มีปัญหาด้านที่พักไม่เพียงพอ บ้านหนองเครือพร้อมให้บริการได้อย่างดียิ่ง

เครดิตข่าว : สยามรัฐ

comments