มาเด้อ..หมกปลาซิวกับข้าวยามแลง

0 640

หมกฮ้วก เอ้ย! หมกปลาซิว ไปฝากป้า

น้ำกำลังหลาก ดักโต่ง พอได้กับข้าวแลงอยู่มื้อนี่

ปลาซิวตัวกำลังเหมาะ ผักฮิมฮั้ว บักพริกในสวนน้อยข้างบ้าน  ดังถ่านไวๆ อีหล่าน้อย

มาเด้อพี่น้อง มากินนำกั๋น

comments