สาธารณสุขบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงสร้างต้นแบบการใช้”กัญชา”กับมหาวิทยาลัยรังสิต สร้างต้นแบบการ

0 697

-Advertisement-

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยรังสิต สร้างต้นแบบการใช้กัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่(06 ก.ย. 62) นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย คณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ และคณบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี และมีสาระสำคัญของข้อตกลงความระบุว่า ทั้งสองฝ่ายร่วมมือดำเนินการนำเข้า เพาะปลูก ผลิต ครอบครอง ขนส่ง จำหน่าย ส่งออก ศึกษา วิจัย ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยากัญชาและตำรับยาสมุนไพร ด้านการแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย รับผิดชอบในการร่วมกันจัดหาทุนในการผลิตและวิจัย และพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

– มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้สนับสนุนเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านกัญชาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมควบคุม คุณภาพและพัฒนาวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชา คัดเลือก และร่วมนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา ร่วมพัฒนาสายพันธุ์กัญชา รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาและสมุนไพรที่ เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วย

เพิ่มเพื่อน

– สำนักสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้รับผิดชอบร่วมจัดหาวัตถุดิบ และร่วมบริการทางการแพทย์หรือการวิจัยร่วมกับ เครือข่ายโรงพยาบาล และคลินิกของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยความสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาที่ใช้ในการจำหน่ายและศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัด สสจ.บุรีรัมย์ รับผิดชอบในกระบวนการเพาะปลูกและร่วมผลิตกัญชา

นายแพทย์ศุภชัย คณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการคึกษาวิจัยเรื่องกัญชามากว่า 10 ปี มีองค์ความรู้ด้านทางวิชาการด้านต่างๆ ทั้งการผลิต การปลูก การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การใช้ในเครื่องสำอางค์ และอาหาร ซึ่งจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนชาวบุรีรัมย์ โดยคาดหวังว่าจะสามารถร่วมกันสร้างระบบการบริหารจัดการให้ส่วนอื่นๆ หน่วยงานอื่นๆของประเทศไทยที่ยังไม่แน่ใจ กล้าๆ กลัวๆที่จะศึกษาและใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างจริงจัง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีผลผลิต นวัตกรรมหลายอย่าง หากสามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ต่อประชาชนได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงพยาบาลที่สามารถสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถที่จะปลูกเป็นแห่งแรกของประเทศ และขณะนี้ได้มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้แล้วที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้เข้ามาสนับสนุนทางการวิชาการ เครื่องมือ การวิจัยหานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้ผลิต และระบบการบริหารจัดการที่ไม่เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและสังคมต่อไป

ข้อมมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

comments