Buriram the City of Sports

0 494

บุรีรัมย์ได้อะไรจากการเป็น “เมืองกีฬา Sports City”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะทีมงานผู้บริหารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในพิธีรับมอบป้ายรางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร ให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองกีฬา Sports City ของประเทศอย่างเป็นทางการ จากนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้ง “เมืองกีฬา Sports City” พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาครบวงจร ยกไทยเป็นฮับด้านกีฬาแห่งอาเซียน
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการคัดเลือกเมืองต้นแบบในกาจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ซึ่งการพัฒนาการกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจรในทุกมิติ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพราะคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561) ให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561) ให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในแผนพัฒนาจังหวัดได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ด้วยการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
การจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) จะเป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นจากการจัดกิจกรรมกีฬา เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกีฬา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สรุปให้ชัดเจนว่า…จะมีการจัดสรรงบประมาณลงมาให้จังหวัดเมืองกีฬาได้มากขึ้นและถูกต้อง มีที่มา ที่ไป คนให้ไม่ผิด คนใช้เงินก็สบายใจ ว่างั้นเถอะ

 

comments