อบจ.บุรีรัมย์ทุ่มงบ 300ล้าน ลุยแผนพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมอาชีพ-กีฬาท่องเที่ยว-การศึกษา

0 542

อบจ.บุรีรัมย์ ดึงส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจากทุกภาคส่วนจากทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ หารือระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 โดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทุ่มงบ 300 ล้านบาท ชูนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ

อบจ.บุรีรัมย์ทุ่มงบ300ล้านลุยแผนพัฒนาจังหวัด ตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ-กีฬาท่องเที่ยว-การศึกษา

อบจ.บุรีรัมย์ ดึงส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจากทุกภาคส่วนจากทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ หารือระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 โดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทุ่มงบ 300 ล้านบาท ชูนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ กองทุนส่งเสริมกีฬาและท่องเที่ยว รวมถึงกองทุนส่งเสริมการศึกษา

img_0420img_0418
บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 18 พ.ย.59 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ (เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ เปิดการสัมมนาทางวิชาการของประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) ของ อบจ.บุรีรัมย์ เพื่อระดมความคิด รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ รวมถึงการคัดเลือกผู้แทนประชาคมจังหวัด เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาชุดต่างๆของ อบจ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร มูลนิธิ ผู้นำชุมชน ภาคเกษตรกร และผู้แทนจากภาคประชาชนจากทั้ง 23 อำเภอเข้าร่วมกว่า 500 คน

ภายในงานยังได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ผู้เข้าร่วมประชุมและนายมงคล สุระสัจจะ อดีตผู้ว่าฯบุรีรัมย์ และอดีตอธิบดีกรมการปกครอง ,นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมอภิปรายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์กรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด, ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ,การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของ อปท.ในเขต จ.บุรีรัมย์ ,การทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท.บุรีรัมย์ และการกำหนดประเด็นการพัฒนา อบจ.บุรีรัมย์

img_0403

รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่าการดำเนินการประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) ของ อบจ.บุรีรัมย์ครั้งนี้ เพื่อมาร่วมกันระดมความคิด รับทราบถึงปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะในการพัฒนา จ.บุรีรัมย์ โดยเป็นการเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน จะต้องมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก่ปัญหา และร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยการยกเลิกแผนพัฒนา 3 ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่มีกำหนดระยะเวลาเป็น 4 ปี

img_0409

ทั้งนี้ อบจ.บุรีรัมย์ มีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุ จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญ 3 ประการคือ 1.นโยบายการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ในด้านการฝึกอาชีพ หาแหล่งเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ,2. นโยบายการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และสนบัสนุนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งจังหวัด และ 3. นโยบายการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษา 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานคนบุรีรัมย์ ที่มีความพร้อมทางสติปัญญาแต่ไม่มีความพร้อมทางด้านกำลังทรัพย์ เพื่อที่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้หันมาให้ความสนใจด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกหลานคนบุรีรัมย์ อีกทางหนึ่งด้วย

รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต รวมถึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม.

comments