บุรีรัมย์เพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน

0 612

จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก

จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก

บริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก

วันนี้ (23 มี ค 59) เวลา 09.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขีดความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุคเชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้มีศักยภาพ มีความพร้อมและมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตร กำหนดจัด 23 -24 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมบุรี เทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตรและผู้ที่มีส่วนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมมากกว่า 150 คน

บริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก
บริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกDSC06904บริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลกบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก
DSC06906บริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งมีจะมีการเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยววิถีเกษตร การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของดีบ้านฉันและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย และหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราช

บริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก

นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาเที่ยวอารยธรรมขอมปราสาทพนมรุ้ง มาเที่ยวชมด้านกีฬาฟุตบอลและสนามแข่งรถระดับโลก และมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชุมชน ปี 2558 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวน 2 ล้านคนสร้างรายได้เข้าจังหวัดจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในปีนี้จังหวัดจะเพิ่มขีดความสามารถและมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีเกษตรหัวหรือโฮมสเตย์ให้มากขึ้นโดยให้ชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเองในทุกด้าน มีหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยง จึงฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะต้องพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ ยกระดับสินค้าชุมชนแล้ว ยังต้องช่วยกันทำให้หน้าบ้านน่ามอง หมั่นกำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่สวยงามพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆด้วย

comments