ขนส่งเอาจริง เตรียมลงดาบ รถรับจ้างที่เก็บค่าโดยสารเกินราคา…

0 361

โดยจะต้องเก็บค่าโดยสารในอัตรา ๒ กิโลเมตรแรก ๓๐ บาท และกิโลเมตรต่อๆ ไป เก็บกิโลเมตรละ ๔ บาท สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างเก็บในอัตรา ๒ กิโลเมตรแรก ไม่เกิน ๒๕ บาท กิโลเมตรต่อๆ ไป กิโลเมตรละ ๕ บาท สำหรับระยะทางเกินกว่า ๕ กิโลเมตรขึ้นไป

26 มกราคม 2559 แฟนเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้โพสข้อความว่า

ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดมาตรการลงโทษผู้ขับรถรับจ้างที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย และสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสาร

นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชาสัมพันธ์อัตราค่าจ้างบรรทุกคน โดยสารสำหรับรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยจะต้องเก็บค่าโดยสารในอัตรา ๒ กิโลเมตรแรก ๓๐ บาท และกิโลเมตรต่อๆ ไป เก็บกิโลเมตรละ ๔ บาท สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างเก็บในอัตรา ๒ กิโลเมตรแรก ไม่เกิน ๒๕ บาท กิโลเมตรต่อๆ ไป กิโลเมตรละ ๕ บาท สำหรับระยะทางเกินกว่า ๕ กิโลเมตรขึ้นไป อัตราค่าจ้าง ให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและผู้โดยสารตกลงกัน พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ขับรถรับจ้างภายในจังหวัดบุรีรัมย์ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดแล้วนั้น และโดยที่ในปัจจุบันได้มีผู้ขับรถรับจ้างประเภทต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ขับรถสามล้อรับจ้าง (ตุ๊กๆ) ได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย และสร้างความเดือดร้อน แก่ผู้โดยสาร ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้กำหนดมาตรการในการลงโทษ การยึด การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้ขับรถรับจ้าง ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรการของกรมการขนส่งทางบก

ขนส่งเอาจริง! เตรียมลงดาบรถรับจ้างที่เก็บค่าโดยสารเกินราคา...

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำผิดกฎหมายของพนักงานขับรถรับจ้าง หรือผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว ให้แจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. สายด่วน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จะได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวกับผู้กระทำผิด เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถรับจ้างได้รับความสะดวกต่อไป

comments