“โนนดินแดงบ้านเรา” ชนะเลิศโครงการต้นแบบชุมชนปลอดขยะ

ชุมชนหมู่ 4 โนนดินแดง เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ถือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ตั้งแต่การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชน รวมทั้งสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สร้างรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล มาใช้ในชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อาทิ นำเศษอาหารมาฝังดินตามโคนต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ย นำขวดพลาสติกเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นรางรองน้ำฝนใส่โอ่ง หรือนำมาเป็นกระถางปลูกต้นไม้  เศษใบไม้นำมาหมักเป็นดินปลูกต้นไม้  เศษผักผลไม้นำมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ย

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ภาพ : ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง

ทั้งนี้ ทุกครัวเรือนพร้อมใจกันคัดแยกขยะ ใน 1 เดือน เจ้าหน้าที่เทศบาลจะมาเก็บขยะที่ชาวบ้านไม่สามารถจัดการได้ เช่น กระป๋องสเปร์ หลอดไฟ ทำให้ไม่มีขยะเหลือในชุมชน หรือการซื้อสินค้าที่ร้านค้าเริ่มฝึกตั้งแต่เยาวชนให้นำถุงผ้ามาซื้อสินค้า เมื่อมีงานที่วัด จะไม่ใช้กล่องโฟม พลาสติก จะมีจิตอาสามาผลัดกันทำหน้าที่ล้างจานที่ใช้แล้ว ซึ่งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแห่งนี้จะเป็นการต่อยอดชุมชนปลอดขยะให้เป็นชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้องค์กรและชุมชนอื่นๆเพื่อไปสู่ “ประเทศไทยไร้ขยะ” 

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ภาพ : ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ภาพ : ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง

ที่มาข่าว : ไทยรัฐ

comments

ทิ้งคำตอบไว้