จ. บุรีรัมย์ และ จ. อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประชุมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

0 373

นาย เสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ พลเอก ซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทั้งสองฝ่าย ที่ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

นาย เสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ พลเอก ซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทั้งสองฝ่าย ที่ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมมีมติร่วมกันทั้งสองฝ่ายดังนี้ 1.) เห็นชอบร่วมกันในการประสานความร่วมมือต่อกัน ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนของทั้งสองฝ่าย จนนำไปสู่ความสงบสุขและความมั่นคงตามแนวชายแดน 2) ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการขยายระยะเวลาการเปิด ให้บริการของจุดผ่อนปรนทางการค้า ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ –จุ๊บโกกี ต.อำปึล อ.เตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จากเดิมจำนวน 3 วัน เป็น 7 วัน ระหว่างเวลา 08.00 น. –15.00 น. ของทุกวัน
PNOHT571001001016803_01102014_021205 PNOHT571001001016804_01102014_021205 PNOHT571001001016805_01102014_021205 PNOHT571001001016806_01102014_021205
โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ ใน 1 ตุลาคม 2557 นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่วมกัน ในการที่จะผลักดันขอให้รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายดำเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการ ค้าฯ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไปในอนาคต ตลอดจนเห็นชอบร่วมกันในการที่จะร่วมมือ ให้มีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาการท่องเที่ยว, การเกษตรกรรม, การศึกษาของทั้งสองฝ่าย และร่วมมือกันประสานการปฏิบัติ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทั้งสองฝ่าย
ที่มา: สำนัก ข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

comments