เช็กด่วน! “เยียวยาเกษตรกร” แจ้งข้อมูลเท็จ โทษหนักคุก 3 ปี ?

0 118

กระทรวงเกษตรฯ ตอบคำถามแจ้งข้อมูลเท็จใน “ทะเบียนเกษตรกร” เพื่อให้ได้สิทธิ์รับเงิน “เยียวยาเกษตรกร” มีความผิดในข้อหาอะไรบ้าง โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี จริงหรือ “ฐานเศรษฐกิจ” มีคำตอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำประเด็นถามตอบ เพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” หรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากนั่นคือ การแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรถือเป็นความผิดหรือไม่

ตอบ ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้

มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือ เอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ ประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

http://glbnews.com/url.html?p=https://www.thansettakij.com/content/435554

comments