วันรวมน้ำใจสู่กาชาดบุรีรัมย์มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของกันอย่างเนืองแน่น

0 237

วันนี้ (27 พ.ย. 57) เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะ ร่วมรับบริจาคสิ่งของใน วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2557 โดยเปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อใช้เป็นของรางวัลภายในร้านมัจฉากาชาด ในงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 22 ธันวาคม 2557 รวม 11 วัน 11 คืน ภายใต้คำขวัญ “งานกาชาดและงานไหมบุรีรัมย์ เป็นของคนบุรีรัมย์ จัดโดยคนบุรีรัมย์”

ตลอดทั้งวันมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน นำเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ข้าวสาร และอื่น ๆ ไปมอบให้จำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาท โดยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์จะนำเงินสดและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด และรายได้จากการจำหน่ายสลากมัจฉากาชาดจะนำไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพิการ ต่อไป

ที่มา

comments

แหล่ง กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์