ม.รังสิตเปิดสอน ป.ตรีวิชา”กัญชาศาสตร์” แห่งแรกของประเทศไทย

0 479

ม.รังสิต เปิดสอน ป.ตรี วิชากัญชาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย รับสมัคร ม.6 ทุกสาย ปวช. ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป บางส่วนมีสิทธิรับทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดเผยว่า หลังจากได้ศึกษาพืชกัญชาทั้งเอกสารต่างประเทศและในประเทศทุกมิติ ทั้งสายพันธ์ุ ขั้นตอนการปลูก วิธีดูแล รวมทั้งสรรพคุณทางการแพทย์ พบว่า “กัญชาสามารถเอามาใช้ทางการแพทย์ได้จริง” และในอนาคตทางตลาดต้องการบุคคลากรที่ทำงานด้านนี้

ทางมหาวิทยาลัยฯจึงจัดโครงการเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนวิชานี้


การรับนักศึกษาใหม่ มีคุณสมับติดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายวิทย์-คณิต สายศิลป์ และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 รวมถึง ปวส.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 นอกจากนี้ ยังมีสิทธิรับทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอด 4 ปี ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สายศิลป์และ ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สมัครทุนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 2562 สอบถาม โทร. 0-2791-6000 ต่อ 3428 หรือ 3441 หรือ โทร. 0927089994

comments