บุรีรัมย์-ขุดสระสร้างแก้มลิงพวง กักน้ำฝนทำเกษตรแก้ภัยแล้ง

0 53

ชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นำวิธีบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการ “ขุดสระสร้างแก้มลิงพวง” เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งให้มากที่สุด

ชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซากมากว่า 40 ปี พื้นที่การเกษตรกว่า 3,700 ไร่ ไม่มีแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ยามน้ำหลากก็ท่วมถนนในหมู่บ้าน ยามแล้งไม่มีน้ำใช้สอยเมื่อได้มีการจัดการน้ำในชุมชนให้ชาวบ้านขุดสระเก็บกักน้ำในที่ดินส่วนตัวหรือที่เรียกว่า แก้มลิงพวง เพื่อผันน้ำที่เก็บกักไว้จากแก้มลิงมาใช้ยามต้องการ ทำให้เกษตรกรมีอาชีพมีน้ำใช้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 7-8 เท่า

ในอนาคตจะมีการขยายผลเพิ่มเติม พัฒนายกระดับองค์ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินในประเทศไทยให้เข้าสู่หลักสากล ให้สอดคล้องกับหลักการด้านวิศวกรรม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำสำหรับชุมชน โดยมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างเครือยข่ายของ AGS เช่น MWRD (Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago), WWM (water and waste management India) เพื่อให้เทคนิคการจัดการน้ำสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับคนในพื้นที่ชุมชน

อ่านข่าวเต็ม

comments