บุรีรัมย์เปิดงานมหกรรมอาหารสะอาด-รสชาติอร่อย

0 276

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดย อาจารย์รัตพันธ์ โสภาเวทย์

จากนั้นเป็นพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย นางอัชราพร สุขทองใน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนายเชาว์ การวิชา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีขอบเขตระยะเวลาของความร่วมมือ กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยเรียกว่า “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา” หรือเรียกโดยย่อว่า “เครือข่ายความร่วมมือ”

หลังจากทำพิธีบันทึกข้อตกลง จึงเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพ และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นฯ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดนำโดย อาจารย์เรขา อินทรกำแหง และอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เป็นผู้นำศึกษาดูงานครั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีเจตจำนงเพื่อร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานวิชาการ ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติหรือนานาชาติ ให้เกิดการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในมิติด้านใดด้านหนึ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : RYT9

comments