บุรีรัมย์ออกคำสั่งคุมเข้มสถานที่ราชการที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม ห้ามนั่งปะปนกัน

0 125

จังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานที่ราชการ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ที่มีที่นั่งคอย หรือโต๊ะนั่งรับประทาน เฉพาะในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้ใช้บริการที่ฉีดวัคซีนแล้ว และพื้นที่สำหรับผู้ใช้บริการที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 10 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

วันที่ 28 ส.ค.64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27 ส.ค.2564 

ทั้งนี้ มีเนื้อหา ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในขณะนี้มีผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจทวีความรุนแรง อันเนื่องมาจากมีผู้ที่ปรากฎอาการและไม่ปรากฏอาการ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอย หรือโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง แต่มีผู้ป่วยบางรายในพื้นที่หลบหนี ไม่รายงานตัวตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขตามที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศกำหนด ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น จนเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนทำให้มีการกำหนดพื้นที่ควบคุม (ปิดชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ) อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพ ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยราชการ ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม และศูนย์อาหาร ที่มีโต๊ะนั่งคอยหรือรับประทานอาหาร ที่ให้บริการประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นกว่าท้องที่อำเภออื่นๆ และที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก หากไม่มีมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว โดยเฉพาะการป้องกันผู้ที่เข้ามาติดต่อในสถานที่ราชการ หรือมาใช้บริการในร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม และศูนย์อาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างเข้มข้น ร่วมกับการเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว อาจมีผลทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะมาใช้พื้นที่ดังกล่าวร่วมกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ได้รับเชื้อโรคดังกล่าว จนมีผลเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ มากกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขตามที่ทางราชการกำหนด มิให้ได้รับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวในสถานที่ให้บริการนั้นๆ จึงเห็นควรมีการกำหนดพื้นที่การบริการ (Zoning) ระหว่างผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแยกออกจากกันโดยซัดเจน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๒ (๗) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ (๓) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเห็นควรออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๘) ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ” ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๘ )”

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑0 กันยายน พ.ศ. ๒๕’๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หัวหน้าส่วนราชการของสถานที่ราชการ เจ้าของหรือผู้ดูแลร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม และศูนย์อาหาร ที่มีโต๊ะนั่งคอยหรือรับประทานอาหาร ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องจัดให้ผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้มาใช้บริการยังสถานที่นั้น ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขตามที่ทางราชการกำหนดและต้องจัดให้สถานที่ดังกล่าวมีการแบ่งพื้นที่การบริการ (Zoning) ดังนี้

๑) สถานที่ราชการ ให้แบ่งพื้นที่การบริการ (Zoning) สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ หรือมาใช้บริการสถานที่ราชการ ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(ก) พื้นที่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนหนึ่ง

(ข) พื้นที่สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือ วัคซีนชนิดอื่นครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด อีกส่วนหนึ่งต่างหากจากพื้นที่ตาม ๑)(ก) ข้างต้น โดยผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชั่น ” หมอพร้อม ” หรือแสดงเอกสารการรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกำหนดหรือการแสดงเครื่องหมายการได้รับวัคซีน (สติกเกอร์ BURIRAM HEAL THY @VACCINE ติดอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างชาติ) ของบุคคลนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ยกเว้น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับวัคซีนตามที่ทางราชการกำหนด

๒) ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม และศูนย์อาหาร ที่มีโต๊ะนั่งคอยหรือรับประทานอาหาร ให้แบ่งพื้นที่การบริการ (Zoning สำหรับประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือเข้ามานั่งรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มในสถานที่นั้น ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(ก) พื้นที่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนหนึ่ง

(ข) พื้นที่สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือ วัคนชนิดอื่นครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด อีกพื้นที่หนึ่งต่างหากจากพื้นที่ ๒)(ก) ข้างต้น โดยผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชั่น ” หมอพร้อม ” หรือแสดงเอกสารการรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกำหนดหรือการแสดงเครื่องหมายการได้รับวัคซีน (สติกเกร์ BURIRAM HEALTHY @ VACCINE ติดอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างชาติ) ของบุคคลนั้นต่อผู้ให้บริการของร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม และศูนย์อาหารนั้นๆ ยกเว้น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับวัคซีนตามที่ทางราชการกำหนด

ข้อ ๔ เมื่อสถานที่ราชการ ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม และศูนย์อาหาร ได้มีการแบ่งพื้นที่การบริการ (Zoning) ออกเป็น ๒ ส่วน และได้จัดให้บุคคลที่มาติดต่อราชการหรือที่มาใช้บริการ ณ สถานที่นั้น ในส่วนใดตามข้อ ๓ แล้ว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในส่วนของพื้นที่ตามพื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น จะสับเปลี่ยนหรือไปใช้พื้นที่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในอีกพื้นที่หนึ่งไม่ได้

ข้อ ๕ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๓ และข้อ ๔ มีโทษตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้ผู้ใดใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙