บุรีรัมย์สั่งปิด 4 หมู่บ้าน ใน 2 อำเภอ หลังพบการระบาดกว่า 34 ราย

0 97

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอละหานทราย และอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ หลังพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่จำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(15 ก.ย 64) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชษฐ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอละหานทราย และอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 21 และบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ตำบลตาจง ในพื้นที่บ้านหนองตาแอก หมู่ที่ 11 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทรายจำนวน 24 ราย และบ้านไทรโยงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 10 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดพื้นที่ควบคุม ห้ามผู้ใดเข้า – ออกจากพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 -28 กันยายน 2564 พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลละหานทราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละหานทราย และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ออกให้บริการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เร่งค้นหาเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลละหานทรายตำบลตาจง อำเภอละหานทราย และตำบลกระสัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆในพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายภารกิจและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน ทั้งหน่วยปฏิบัติ และสนับสนุนในการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดตั้งฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายการแพทย์พยาบาล ไว้บริการฉุกเฉิน รวมถึงฝ่ายสนับสนุนสาธารณูปโภค ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ควบคุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย