กำหนดการ งานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557

1 591

กรรมว่าวอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557
ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์

 

วันสาร์ที่ 20 ธันวาคม 255708.30 -09.30

 • ลงทะเบียนแข่งขันว่างทุกประเภท (ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช)

10.00-17.00

 • แข่งขันว่าวทุกประเภท

15.00

 • ขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน พร้อมกัน ณ บริเวณจุดนัดหมาย

16.30

 • ขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน ทุกขบวนถึงบริเวณสนามจัดงาน

17.30

 • ผู้แข่งขันนำว่าวขึ้น เพื่อติดลมในภาคกลางคืน

17.30-18.30

 • ประธาน เดินทางถึงบริเวณพิธี
 • ประธาน เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 • ร้านค้าส่วนราชการ/เอกชนที่ร่วมในการออกร้าน

18.49

 • ประธานในพิธีประจำแท่นพิธี
 • ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 • ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

19.30-22.30

 • ประธานเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านว่าว

 

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

06.30-7.00

 • ผู้แข่งขันว่าวนำว่าวลงตามจุดกำหนด

08.30-09.00

 • ลงทะเบียนแข่งขันการประดิษฐ์ว่าวแอกยุวชน

09.00-11.00

 • แข่งขันการประดิษฐ์ว่าวแอกยุวชน

09.00-12.00

 • แข่งขันการแกว่งแอก

12.00

 • พิธีปิดงานมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557

 


หลักเกณฑ์การแข่งขัน

ประเภทประชาชน/ส่วนราชการและองค์กรต่าง

ว่าวแอกโบราณ

 • เป็นว่าวแอกอีสานทำจากไม้ไผ่ ตัวว่าง ทำจากกระดาษเท่านั้น
 • มีขนาดความยาวของปีกตั้งแต่ 2.50-3 เมตร
 • หางต้องทำจากใบตาล หรือ ใบลาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ใบของแอกทำจากใบตาล ใบลาน หรือ หวายเท่านั้น
 • สามารถลอยตัวได้ตลอดคืนในการแข่งขัน

 

รางวัลชนะเลิศ

 •  ชนะเลิศ เงินสด 10000 บาท
 •  รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 8000 บาท
 •  รองชนะเลิศ อนัดับ 2 เงินสด 6000 บาท
 •  รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินสด 10000 บาท (รางวัลละ 1000บาท)

 


ว่าวแอกพัฒนา

 • เป็นว่าวแอกอีสาน ที่มีขนาดความยาวของปีก ตั้งแต่ 2.50 – 3 เมตร
 • โครงว่าว ตัวว่าว แอกและหาง ทำจากวัสดุใดก็ได้
 • สามารถลอยตัวได้ตลอดคืนในการแข่งขัน

 

รางวัลชนะเลิศ

 • ชนะเลิศ เงินสด 10000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 8000 บาท
 • รองชนะเลิศ อนัดับ 2 เงินสด 6000 บาท
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินสด 10000 บาท (รางวัลละ 1000บาท)

 


ว่าวแอกยักษ์

 • เป็นว่าวแอกอีสาน ที่มีขนาดความยาวของปีก ตั้งแต่ 5 เมตร
 • ใช้วัสดุใดในการสร้างว่าวก็ได้ แต่ต้องติดแอกในขณะแข่งขันด้วย
 • สามารถลอยตัวได้ตลอดคืนในการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

 • ชนะเลิศ เงินสด 10000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 9000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 8000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 10000 บาท (รางวัลละ 2000บาท)

 


การแข่งขันกว่างแอกมี 2 ประเภท

 1. แข่งแกว่งแอกมาตรฐาน
 • ต้องมีความยาวของคันแอก ขนาด 2.50 – 3 เมตร เริ่มวัดตามสายแอก
 •  คันของแอกทำจากไม้ไผ่ หรือไม้ชนิดใดก็ได้ ไม่จำกัดประเภทวัสดุที่จัดทำ
 •  แต่งการตามวัฒนธรรม ประเพณี หรือวิถีของคนอีสาน ตามความเหมาะสม

 

รางวัล

 • ชนะเลิศ เงินสด 1500 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 1000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 800 บาท
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินสด 2000 บาท (รางวัลละ 200 บาท)

 


แข่งแกว่งแอกทั่วไป

 • ต้องมีความยาวของคันแอก น้อยว่า 2.00 – 2.50 เมตร
 • คันของแอกทำจากไม้ไผ่ หรือไม้ชนิดใดก็ได้ ไม่จำกัดประเภทวัสดุที่ทำ
 • แต่งการตามวัฒนธรรม ประเพณี หรือวิถีของคนอีสาน ตามความเหมาะสม

 รางวัล

 • ชนะเลิศ เงินสด 1000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 800 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 600 บาท
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินสด 2000 บาท (รางวัลละ 200 บาท)

 


ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

ว่าวแอกประดิษฐ์ยุวชน

 • ต้องอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมละ 2 คน (นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย)
 • ผู้ประดิษฐ์ต้องจัดเตรียมมีด หาง แอก พร้อมศิลปะตกแต่งมาเอง โดยต้องใช้ไม่ไผ่ ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้จัดทำว่าวเท่านั้น
 • เมื่อประดิษฐ์เป็นว่าวแอกแล้ว ความยาวของปีกต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
 • ใช้เวลาประดิษฐ์ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 

รางวัล

 • ชนะเลิศ เงินสด 1000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 800 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 600 บาท
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินสด 2000 บาท (รางวัลละ 200 บาท)

 


ว่าวประเภทสวยงาม (ประดิษฐ์แฟนตาซี)

ว่าวแอกประดิษฐ์ยุวชน

 • เป็นว่าวอะไรก็ได้ สามารถลอยตัวในอากาศได้
 • โครงว่าว ตัวว่าว จะทำจากวัสดุใดก็ใด้ และไม่กำหนดขนาด
 • ประดับตกแต่ง ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์
 • ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

รางวัล

 • ชนะเลิศ เงินสด 1000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 800 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 600 บาท
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินสด 2000 บาท (รางวัลละ 200 บาท)

หมายเหตุ

 • ทุกทีมจะต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา กำหนดการ วันเวลา และสถานที่กำหนด
 • ผู้จะส่งว่าวเข้าแข่งขันต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
 • ว่าวแอกโบราณ ว่าวแอกพัฒนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1-2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อนำไปแสดงการจัดนิทรรศการการแสดงงานว่าวที่ต่างๆ
 • ว่าวแอกยักษ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อนำไปแสดงการจัดนิทรรศการการแสดงงานว่าวที่ต่างๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นการยุติ

ข้อมูลการแข่งขัน กำหนดการ เงินรางวัล อาจมีการปรับเปลี่ยน กรุณาสอบถามข้อมูลเพื่อความแน่ชัดได้ที่งาน
ทีมงาน @buriramguru.com แก้ไขเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลย์มาที่ info@buriramguru.com

comments